Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
จุดเด่นของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

เทคโนโลยี่ของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ ด้วยเทคโนโลยี MS.NET และสถาปัตกรรมแบบ Multi-Tier ทำให้โปรแกรมสามารถใช้งานแบบออนไลน์ได้ด้วยโปรแกรมเองไม่ต้องผ่านโปรแกรมอื่นๆ โดยการรับส่งข้อมูลแบบ XML Web Services และมีการเข้ารหัสข้อมูล ทำให้โปรแกรมสามารถทำงานแบบออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เหมาะสำหรับร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสาขา และมีคลังสินค้า หลายที่ หรือผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่สำนักงาน เพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็สามารถทำงานได้

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการวางระบบ

 

ความปลอดภัยของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ ต้องป้องกันการเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง โดยการกำหนดรหัสผู้ใช้งานของโปรแกรมที่ใช้งาน ออกจากรหัสผู้ใช้ฐานข้อมูลหรือ DataBase แยกออกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งาน นำโปรแกรมอื่นๆมา Connect เข้ากับฐานข้อมูลของบริษัทได้โดยตรง ทำให้ข้อมูลของบริษัท เช่น ราคาขาย หรือข้อมูลอื่นๆ 

 

 

ความปลอดภัยของฐานข้อมูล

 

โครงสร้างของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ ผู้ดูแลระบบ Admin หรือ MIS ของลูกค้าสามารถเขียนรายงาน/กราฟ หรือสร้างแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของบริษัทเพิ่มเติมได้เองโดยที่โปรแกรมจะต้องมีโครงสร้างของฐานข้อมูลให้ดูอย่างง่ายๆ  ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ดูแลระบบ ในการเขียนรายงานเพิ่มตามความต้องการของบริษัทได้ โดยสามารถนำรายงานที่เขียนเพิ่มเติม มาเพิ่มในเมนูการใช้งานได้ เพิ่มควมสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

 

โครงสร้างของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ

 

รูปแบบของโปรแกรมที่ใช้วางรระบบ Software Configuration โปรแกรมมีการกำหนดรูปแบบหรือ Option ต่างๆให้ลูกค้าสามารถกำหนดวิธีการทำงานบางอย่างให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของตนเองได้ โดยการกำหนดที่ค่าเริ่มต้นการใช้งานของโปรแกรมได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้การวางระบบงานง่ายขึ้น

 

Software Configuration

 

การสื่อสารภายในโปรแกรมที่ใช้วางระบบ โปรแกรมจะมีระบบที่ใช้สื่อสารภายในองค์กรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบแสดงข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้งานต่างๆในองค์กรของลูกค้า ที่กำลังเปิดใช้โปรแกรมอยู่ หรือการส่งข้อความการขออนุมัติรายการไปยังผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้รับรู้รายการต่างๆที่รอการอนุมัติอยู่ หรือข้อความจากผู้อนุมัติส่งมายังผู้ขออนุมัติรายการต่างๆ เพื่อให้เกิดขบวนการทำงานที่ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารภายในองค์กรอีกรูปแบบหนึ่ง

 

การสื่อสารภายในโปรแกรม

 

การตรวจสอบของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ โปรแกรมจะมีระบบตรวจสอบเส้นทางเอกสาร เป็นการตรวจสอบเส้นทางเอกสาร ตั้งแต่เอกสารต้นทางไปจนถึงเอกสารปลายทาง สามารถดูเส้นทางเอกสารต้นขั่วที่ต้องการตรวจสอบ โปรแกรมจะมีรูปแสดงเส้นทางของเอกสารว่าได้อ้างอิงไปทำอะไรบ้าง และยังสามารถดับเบิ้ลคลิ๊ก(Drilling Down)ไปยังเอกสารนั้นๆได้อีกด้วย ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดจากการทำงาน เช่น ตั้งแต่ใบเสนอราคา ไปจนถึงการรับชำระหนี้และเช็ครับเป็นต้น

 

การตรวจสอบของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ

 

การตรวจสอบของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ โปรแกรมจะมีระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบย้อนกลับจากรายงานรายวันต่างๆOutputกลับไปยังเอกสารต้นทางผู้ใช้งานโปรแกรมหรือผู้บริหารสามารถดูรายงานรายวันต่างๆแล้วต้องการตรวจสอบว่ามาจากเอกสารต้นทางอะไร สามารถดับเบิ้ลคลิ๊ก(Drilling Down)ที่หน้ารายงานได้เลย โปรแกรมจะแสดงเอกสารต้นทางให้ตรวจสอบทันที เพื่อช่วยผู้ใช้โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหน้ารายงานไปยังเอกสารต้นทาง เช่น การตรวจสอบจากงบทดลอง ไปยัง บัญชีแยกประเภท ไปยัง ข้อมูลเอกสารรายวัน เป้นต้น

 

การตรวจสอบของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ

 

การส่งข้อมูลออกจากโปรแกรมที่ใช้วางระบบ สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมออกเป็นข้อมูลในรูปแบบ Excel File, PDF File, Html File  ได้ รายงานทุกรายงานของโปรแกรม หรือรายงานที่เขียนขึ้นเอง สามารถส่งออกไปยัง MS.Excel File ,PDF File หรือ Html File ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องทำการปรับรูปแแบบใหม่โปรแกรมจะส่งออกข้อมูลตามรูปแบบของรายงานทุกอย่าง ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการนำข้อมูลในโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างรวดเร็ว

 

การส่งข้อมูลออกจากโปรแกรมที่ใช้วางระบบ

 

รูปแบบฟอร์มเอกสารของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ โปรแกรมสามารถปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมฟอร์มเอกสารได้เอง และสามารถนำ Field ข้อมูลของหน้าจอที่เกี่ยวข้องหรือ Field ที่ลูกค้าสร้างขึ้นมาเอง มาออกฟอร์มได้ทุก Field และสามารถนำรูปของสินค้ามาออกฟอร์มได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มฟอร์ม หรือปรับแต่งฟอร์มได้เองโดยไม่จำกัดฟอร์ม ซึ่งในโปรแกรมจะเครื่องที่ใช้ในการสร้างฟอร์มแบบง่ายๆให้กับผู้ใช้งาน

 

รูปแบบฟอร์มเอกสารของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ

 

ประวัติข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ โปรแกรมสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติต่างๆได้โดยง่าย ในแต่ละหน้าจอที่ทำงาน เช่น ประวัติลูกค้า ประวัติสินค้า ประวัติเจ้าหนี้ เพื่อประกอบกับการให้เครดิต ราคาขาย ส่วนลด  ข้อมูลเช็ค ยอดคงค้างต่างๆเป็นต้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลของสินค้าได้ในแต่ละหน้าที่ทำงาน โดยไม่ต้องเปิดรายงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลยอดคงเหลือสินค้าแต่ละคลังสินค้า ประวัติการซื้อ ประวัติการขายสินค้า เป็นต้น เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ใช้งานในการทำงานแต่ละระบบได้ โดยไม่ต้องไปเปิดดูรายงาน

 

ประวัติข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ

 

ภาพรวมของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ โปรแกรมจะมีระบบ MIS สำหรับผู้บริหาร โดยจะมีหน้าจอการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ดูง่ายๆ สามารถดูได้ในรูปแบบของกราฟ หรือดูได้หลากหลายมุนมอง สามารถดูข้อมูลภาพโดยรวมของธุรกิจได้ เป็นการแสดงสรุปยอดตัวเลขของระบบต่างๆ เทียบเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ และยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดย่อยของตัวเลขได้ เป็นต้น

 

ภาพรวมของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ

 

ปฏิทินของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ โปรแกรมมีปฏิทินรายการครบกำหนดต่างๆให้  เพื่อตรวจสอบรายการครบกำหนดต่างๆที่มีในระบบ ทำให้สามารถตรวจสอบในภาพรวมได้อย่างง่ายดาย ทำให้ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานได้ สามารถดับเบิ้ลคลิ๊ก(Drilling Down)จากหน้าปฏิทินไปยังเอกสารต้นทาง เพื่อดูรายละเอียดต่างๆในเอกสารนั้นได้ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับผู้ใช้งาน

 

ปฏิทินของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ

 

ความยึดยุ่นของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ ผู้ดูแลระบบ Admin ของลูกค้าสามารถเพิ่ม Field เข้าไปในหน้าจอทำงานรายวันต่างๆได้เอง โดยไม่ต้อง Modifyโปรแกรม เพื่อเพิ่มความสะดวกในการวางระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยสามารถนำข้อมูลที่สร้างเองไปออกรายงาน หรือฟอร์มเอกสารได้ และโปรแกรมสามารถกำหนดได้ว่าในแต่ละหน้าจอ จะต้องบังคับใส่ข้อมูลใน Field ไหนบ้าง หรือไม่ต้องใส่ Field ไหนบ้าง เพื่อเพิ่มความสะดวก และป้องการการลืมใส่ข้อมูลของผู้ใช้งานเอง

 

ความยึดยุ่นของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ

 

ในโปรแกรมยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถทดลองใช้โปรแกรมก่อนได้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรายังมีการอธิบายลักษณะการทำงานของระบบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆตอบข้อชัดถาม ก่อนที่จะตัดสินใจ